Oferta dla JST

I. Zakres usług:

 1. Wydawanie opinii prawnych, wyjaśnień dotyczących stosowania prawa, oraz udzielanie porad prawnych w zakresie działania jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w szczególności:

opiniowanie:

 • projektów uchwał rady gminy powiatu (miasta), projektów uchwał zarządów powiatu, zarządzeń wójta/burmistrza/prezydenta, aktów wewnętrznego kierownictwa,
 • projektów umów, zwłaszcza umów nietypowych, długoterminowych oraz umów o znacznej wartości,

wydawanie opinii prawnych w innych sprawach na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta), starosty oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu w sprawach:

 • pracowniczych,

 • gospodarki nieruchomościami gminnymi, ochrony środowiska
 • podatkowych,
 • inwestycyjnych,
 • zamówień publicznych,
 • z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego,
 • związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
 • umarzania wierzytelności,
 • ewentualnie w zakresie działania jednostek organizacyjnych gminy – gminnych ośrodków pomocy społecznej, gminnych zespołów obsługi szkół, zakładów komunalnych,
 • innych – szczególnie skomplikowanych.

 

 1. Inicjowanie postępowań sądowych w interesie gminy poprzez przygotowywanie i wnoszenie pozwów, wniosków i skarg do sądów powszechnych i administracyjnych oraz ich popieranie oraz reprezentacja gminy (miasta) przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, innymi organami orzekającymi oraz instytucjami w tych sprawach oraz w innych na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
   

II. Formy działania:

 • wydawanie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i analiz dotyczących stosowania prawa,
 • opracowywanie w wyjątkowych sytuacjach projektów aktów prawnych, oraz projektów nietypowych, szczególnie skomplikowanych umów,
 • prowadzenie postępowań sądowych cywilnych i administracyjnych, w tym reprezentacja gminy przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, oraz przed innymi organami orzekającymi.

Oferujemy zasady współpracy dostosowane do Państwa potrzeb!
W szczególności nasze usługi mogą być realizowane poprzez dyżury pracowników w urzędzie, poprzez zamówienie opinii i porad drogą elektroniczną bądź też poprzez stałe konsultacje telefoniczne.

 

 

Another services

I. Zakres usług: Wydawanie opinii prawnych, wyjaśnień dotyczących stosowania prawa, oraz udzielanie porad prawnych w zakresie działania
W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług adresowanych do przedsiębiorców. Do usług tych należą przede wszystkim:
Umowa o stałą obsługę prawną gwarantuje klientowi kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie jego działalności oraz najbardziej

Order our service