Oferta dla firm - pomoc prawna jednorazowa

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług adresowanych do przedsiębiorców.

Do usług tych należą przede wszystkim:

 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji nowego podmiotu gospodarczego,
 • udzielanie porad i opinii prawnych w zakresie bieżącej działalności firmy,
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmie,
 • udzielanie pomocy w przypadku ubiegania się przez firmę o zamówienie publiczne,
 • prowadzenie spraw sądowych firmy.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest również korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Wymiar czasowy świadczonych usług oraz warunki świadczenia tych usług ustala się wówczas w umowie o stała obsługę prawną. W ramach oferty dla firm Kancelaria proponuje także stałą obsługę prawną.

Pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji nowego podmiotu gospodarczego

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentów i rejestracji spółek osobowych prawa handlowego oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez:

 • opracowanie projektu umowy spółki,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Udzielanie porad i opinii prawnych w zakresie bieżącej działalności firmy

Udzielanie porad prawnych jest najczęściej praktykowanym sposobem świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom. Ogromna liczba przepisów prawnych oraz stopień ich zawiłości powodują, że niejednokrotnie dopiero pomoc profesjonalisty pozwala znaleźć odpowiednie pod względem prawnym rozwiązanie problemu.

Porady dotyczą różnych dziedzin prawa, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Często konieczna jest analiza problemu z uwzględnieniem kilku gałęzi prawa.

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego przedsiębiorcę. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie. W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.

Możliwe jest uzyskanie porad z zakresu następujących dziedzin prawa:

 • prawo cywilne (w tym prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe)
 • prawo rodzinne
 • prawo administracyjne (materialne i procesowe)
 • prawo sądowo-administracyjne
 • prawo samorządu terytorialnego
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo obrotu i zarządzania nieruchomościami
 • prawo budowlane
 • prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych
 • prawo pracy
 • prawo medyczne
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo działalności gospodarczej
 • ochrona danych osobowych

Sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmie

Zasięgnięcie opinii prawnej na temat projektu umowy często pozwala uniknąć późniejszych problemów z jej realizacją, pozwala również na jak najlepsze zabezpieczenie własnych interesów oraz uniknięcie nieprecyzyjnych lub niekorzystnych zapisów, zwłaszcza gdy z propozycją umowy występuje druga strona.

Kancelaria oferuje możliwość przygotowania bądź opiniowania większości popularnych umów występujących w obrocie gospodarczym. Przykładowo można wymienić:

 • umowa darowizny,
 • umowa dostawy,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa komisu,
 • umowa najmu,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o pracę,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa o współpracy,
 • umowa poręczenia,
 • umowa pożyczki,
 • umowa przechowania,
 • umowa składu,
 • umowa spółki,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa użyczenia,
 • umowa zastawu,
 • umowa zlecenia

Możliwe jest również opracowanie lub zaopiniowanie umów mieszanych lub niestandardowych.

Udzielanie pomocy w przypadku ubiegania się przez firmę o zamówienie publiczne

Nie wystarczy niska cena, aby wygrać postępowanie o zamówienie publiczne. Konieczne jest jeszcze bezbłędne przygotowanie oferty. Tymczasem nie zawsze jest to łatwe. Nieprecyzyjnie sformułowane ogłoszenia, niejasne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia niejednokrotnie sprawiają przedsiębiorcom trudności.

Mając tego świadomość Kancelaria proponuje kompleksowa pomoc na wszystkich etach postępowania o zamówienie publiczne, w szczególności przy:

 • przygotowaniu oferty,
 • wniesieniu protestu lub przystąpieniu do protestu złożonego przez innego oferenta,
 • wniesieniu odwołania do zespołu arbitrów,
 • wniesieniu odwołania od orzeczenia zespołu arbitrów do sądu.

Prowadzenie spraw sądowych firmy oraz z zakresu postępowania administracyjnego

Nieodłącznym elementem życia gospodarczego są spory prawne pomiędzy przedsiębiorcami, jak również przedsiębiorców z organami administracji publicznej. Profesjonalna pomoc prawna może być potrzebna na każdym stadium sporu. Zakres świadczonych usług zależy od potrzeb klienta. Można więc, zlecić zarówno prowadzenie całej sprawy od początku do końca, jak również ograniczyć rolę prawnika tylko do poszczególnych czynności (np. sporządzenia pozwu, zarzutów, apelacji, kasacji bądź innego pisma procesowego).

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta Kancelaria prowadzi:

 • sprawy sądowe przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • sprawy sądowe przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA),
 • sprawy administracyjne przez organami administracji publicznej.

 

Another services

I. Zakres usług: Wydawanie opinii prawnych, wyjaśnień dotyczących stosowania prawa, oraz udzielanie porad prawnych w zakresie działania
W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług adresowanych do przedsiębiorców. Do usług tych należą przede wszystkim:
Umowa o stałą obsługę prawną gwarantuje klientowi kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie jego działalności oraz najbardziej

Order our service